khóa vân tay nova c3b
VOUCHER 300K SIÊU HÓT T3
khuyến mãi khoá vân tay
Mã Vàng 300K T4
Khuyến mãi
Nhận đăng ký chương trình đổi khoá cũ
Khuyến mại mua khoá vân tay tại Căn Nhà Công Nghệ
KHUYẾN MẠI KHỦNG CHO QUỐC TẾ THIẾU NHI

<div id=’crmWebToEntityForm’ style=’width: 600px; margin: auto;’>
<meta http-equiv=’content-type’ content=’text/html;charset=UTF-8′>
<form action=’https://openapi.amis.vn/WebForm/savecollection’ name=”WebToContactsbb88cdd58416f20dc2751f7eb45c32ab” method=’POST’
onsubmit=’javascript:document.charset=”UTF-8″; return checkMandatorybb88cdd58416f20dc2751f7eb45c32ab()’ accept-charset=’UTF-8′>
<input type=’text’ style=’display: none;’ name=’ID’ value=’bb88cdd5-8416-f20d-c275-1f7eb45c32ab’> </input>
<input type=’text’ style=’display: none;’ name=’Companycode’ value=’7D7Q3Y8T’> </input>
<input type=’text’ style=’display: none;’ name=’AllowURL’ value=’*’> </input>
<input type=’text’ style=’display: none;’ name=’FormKey’ value=’HlZY8xkyrX+qHnwev8GIpBjFySczEXXZ6+S8eb4KSaY=’> </input>
<input type=’text’ style=’display: none;’ name=’RedirectURL’ value=’https://cannhacongnghe.com/trang-cam-on/’> </input>
<style>
tr, td {
padding: 6px;
border-spacing: 0px;
border-width: 0px;
}
</style>
<table style=’width: 600px; background-color: white; color: #212121′>
<tr>
<td colspan=’2′ align=’left’ style=’color: #212121; font-family: Roboto; font-size: 13px;’><strong>Form đăng ký thông tin</strong></td>
</tr>
<br></br>
<tr><td style = ‘nowrap: nowrap; text-align: left; font-size: 14px; font-family: Roboto; width: 200px;’>Tên<span style=’color:red;’>*</span></td> <td style=’width: 250px;’><input style=’width:250px;’ type=’text’ name= ‘LastName’/> </td></tr><tr><td style = ‘nowrap: nowrap; text-align: left; font-size: 14px; font-family: Roboto; width: 200px;’>Điện thoại</td> <td style=’width: 250px;’><input style=’width:250px;’ type=’text’ name= ‘Mobile’/> </td><td><a href=’https://’></a></td></tr><tr><td style = ‘nowrap: nowrap; text-align: left; font-size: 14px; font-family: Roboto; width: 200px;’>Địa chỉ</td> <td style=’width: 250px;’><input style=’width:250px;’ type=’text’ name= ‘Address’/> </td></tr><tr><td style = ‘nowrap: nowrap; text-align: left; font-size: 14px; font-family: Roboto; width: 200px;’>Mô tả</td> <td style=’width: 250px;’><input style=’width:250px;’ type=’text’ name= ‘Description’/> </td></tr>
<tr>
<td colspan=’2′ align=’center’ style=’text-align: left; padding-top: 15px; font-size: 13px;’>
<input type=’submit’ style=’ font-size: 13px; color: #212121′ id=’formsubmit’ value=’Gửi (Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn)’ />
<input type=’reset’ name=’reset’ style=’font-size: 13px; color: #212121′ value=’Đặt lại’ />
</td>
</tr>
</table>
<script>
var mndFileds = new Array(‘LastName’);var fldLangVal = new Array(‘Tên’);

var name = ”;
var email = ”;

 

function checkMandatorybb88cdd58416f20dc2751f7eb45c32ab() {
for (i = 0; i < mndFileds.length; i++) {
var fieldObj = document.forms[‘WebToContactsbb88cdd58416f20dc2751f7eb45c32ab’][mndFileds[i]];
if (fieldObj) {
if (((fieldObj.value).replace(/^\s+|\s+$/g, ”)).length == 0) {
if (fieldObj.type == ‘file’) {
alert(‘Bạn phải chọn file upload.’);
fieldObj.focus();
return false;
}
alert(fldLangVal[i] + ‘ không được để trống.’);
fieldObj.focus();
return false;
} else if (fieldObj.nodeName == ‘SELECT’) {
if (fieldObj.options[fieldObj.selectedIndex].value == ‘-None-‘) {
alert(fldLangVal[i] + ‘ không được để trống.’);
fieldObj.focus();
return false;
}
} else if (fieldObj.type == ‘checkbox’) {
if (fieldObj.checked == false) {
alert(‘Vui lòng chọn ‘ + fldLangVal[i]);
fieldObj.focus();
return false;
}
}
try {
if (fieldObj.name == ‘Last Name’) {
name = fieldObj.value;
}
} catch (e) { }
}
}
document.getElementById(‘formsubmit’).disabled = true;
}
</script>
</form>
</div>